EFRR POZIOM kolor

Fundusze Unijne

Termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 10

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.01-24-03G9/16-00 z dnia 03.07.2017r. realizuje projekt pod nazwą: Termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 10”. Projekt realizowany jest w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

1. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku administracyjnym przy ul. Zwycięstwa 10 w Będzinie

 Planowane efekty:

  1. Zmniejszenie zużycia energii końcowej ( równe ilości zaoszczędzonej energii cieplnej)- 760,13 GJ/rok (76,81%)

  2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych- 97,93 ton ekwiwalentu CO2 /rok (76,81%)

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 805 158,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 546 688,87 zł.
Planowany okres realizacji projektu: lipiec- listopad 2017 r.

 

EFRR POZIOM kolor

 

 Likwidacja materiałów azbestowych z budynku mieszkalnego przy ul. Pokoju 31ab

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-072D/16-00 realizuje projekt pod nazwą: Likwidacja materiałów azbestowych z budynku mieszkalnego przy ul. Pokoju 31ab„. Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami, oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

1. Zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych poprzez działania utylizacyjne na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Pokoju 31ab wraz z termomodernizacją

 Planowane efekty:

  1. Utylizacja odpadów niebezpiecznych

  2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu o 39%

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 404 766,45 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 344 051,48 zł.
Planowany okres realizacji projektu: kwiecień- wrzesień 2017 r

 

EFRR POZIOM kolor

 

Termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM w Będzinie przy Krakowskiej 16

 

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04D1/17-00 z dnia 24.08.2018r. realizuje projekt pod nazwą: Termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM w Będzinie przy ul. Krakowskiej 16”. Projekt realizowany jest w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

1. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku administracyjnym przy ul. Krakowskiej 16 w Będzinie

 Planowane efekty:

  1. Zmniejszenie zużycia energii końcowej ( równe ilości zaoszczędzonej energii cieplnej)- 157,50 GJ/rok (76,81%)

  2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych- 11,75 ton ekwiwalentu CO2 /rok

  3. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 48125.00 [ kWh/rok ]
  4. Stopień redukcji PM 10- 0.00148 [tony/rok]

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 165 144,67 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 114 124,37 zł.
Planowany okres realizacji projektu: 28.11.2016r. -31.08.2018r. 

 

Kontakt

mapka

MZBM Będzin
ul. Krakowska 16,
42-500 Będzin, PL.

Tel.: +48 (32) 775-81-31, 775-81-32
Fax.: +48 (32) 775-81-37