Będzin: Usługi ochroniarskie wraz z usługami dodatkowymi dla obiektów:Zadanie Nr 1 - siedziba MZBM Sp. z o.o. w Będzinie przy ul. Krakowskiej 16. Zadanie Nr 2 - budynek socjalno-mieszkalny zlokalizowany przy ul. Odrodzenia 53 w Będzinie-Łagiszy. Zadanie Nr 3 - zespół mieszkalnych budynków socjalnych zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Wolska wraz z przyległym terenem w obrębie ogrodzonej działki (bez budynku i terenów Noclegowni).
Numer ogłoszenia: 502260 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. , ul. Krakowska 16, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 32 7295221, 7295162, faks 32 7295774.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Adm. samorządowej; Zarządzanie na zlecenie..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi ochroniarskie wraz z usługami dodatkowymi dla obiektów:Zadanie Nr 1 - siedziba MZBM Sp. z o.o. w Będzinie przy ul. Krakowskiej 16. Zadanie Nr 2 - budynek socjalno-mieszkalny zlokalizowany przy ul. Odrodzenia 53 w Będzinie-Łagiszy. Zadanie Nr 3 - zespół mieszkalnych budynków socjalnych zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Wolska wraz z przyległym terenem w obrębie ogrodzonej działki (bez budynku i terenów Noclegowni)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiot zamówienia:Zadanie Nr 1 - przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektu siedziby MZBM Sp. z o.o. przy ul. Krakowskiej 16 w Będzinie oraz przynależnego terenu (placu) w godzinach 22:00 ÷ 06:30 w dni robocze oraz całodobowo w soboty, dni wolne od pracy i świąteczne, polegająca na dozorze elektronicznym obiektu poprzez nadajnik radiowy sprzężony z CMA Agencji Ochrony, podglądzie telewizją przemysłową via Internet przez Dyspozytora Agencji Ochrony, bez konieczności fizycznej ochrony, tj. stałego pobytu osób świadczących usługę ochrony na terenie obiektu. Wykonawca będzie zobowiązany do: - otwarcia drzwi wejściowych do budynku w dni robocze o godzinie 06:30, - zamknięcia drzwi wejściowych do budynku w dni robocze o godzinie 22:00. Sobota w MZBM Sp. z o.o. jest dniem wolnym od pracy. Budynek biurowy dwukondygnacyjny (parter, piętro, poddasze nie użytkowane, podpiwniczony) o pow. użytkowej 438,00 m2, monitorowany na zewnątrz (4 kamery) i wewnątrz (4 kamery) oraz wyposażony w system alarmowy, zlokalizowany jest na ogrodzonym placu o nieregularnym kształcie o powierzchni 716,00 m2. Ogrodzony plac, zamykana brama wjazdowa na parking, wejście główne do budynku od ul. Krakowskiej (ślusarka aluminiowa, przeszklone), wejście tylne od podwórza (drzwi stalowe). Zadanie Nr 2 - przedmiotem zamówienia jest ochrona budynku socjalno-mieszkalnego przy ul. Odrodzenia 53 w Będzinie - Łagiszy oraz przynależnego terenu w godzinach 16:00 ÷ 07:00 we wszystkie dni tygodnia robocze, wolne od pracy i świąteczne. Budynek socjalno-mieszkalny trzykondygnacyjny (parter, 2 piętra, podpiwniczony) o pow. użytkowej 1.558,40 m2 zlokalizowany jest na działce o powierzchni 4.896,00 m2. W budynku zamieszkuje 31 rodzin, trzy wejścia do budynku, w tym jedno z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Długość ciągów komunikacyjnych ok. 200,0 mb. Zadanie Nr 3 - przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona zespołu mieszkalnych budynków socjalnych (bez budynku i terenów Noclegowni) zlokalizowanych przy ul. Wolska w Będzinie oraz przynależnego terenu zwanego w treści SIWZ OBIEKTEM we wszystkie dni robocze, wolne od pracy i świąteczne. Ochronie podlega: a/. 12 mieszkalnych budynków socjalnych, w których znajduje się 77 mieszkań (budynki wolnostojące, parterowe, niepodpiwniczone, mają ten sam obrys zewnętrzny, wejście do każdego z mieszkań bezpośrednio z podcieni), b./ urządzony plac zabaw, c./ chodniki o nawierzchni utwardzonej - 513,10 m2, d./ chodniki o nawierzchni szutrowej - 774,43 m2, e./ drogi i parkingi - 1.470,82 m2, f./ zieleń - 7.731,55 m2. Całkowita powierzchnia działki wynosi 11 847,30m2 [powierzchnia działki 12.600,00 m2 - tereny i budynek Noclegowni 752,70 m2]. Teren ogrodzony z jedną bramą wjazdową, monitorowany poprzez 11 kamer zewnętrznych. Centrala monitoringu znajduje się w budynku Noclegowni, który w niniejszym postępowaniu jest wyłączony z usług ochroniarskich. II. Zakres usług obejmuje: Zadanie Nr 1 - otwarcie drzwi wejściowych do budynku w dni robocze o godzinie 06:30,- zamknięcie drzwi wejściowych do budynku w dni robocze o godzinie 22:00. - monitoring elektroniczny, - dozór elektroniczny poprzez nadajnik radiowy sprzężony z CMA Agencji Ochrony, - podgląd telewizją przemysłową via Internet przez Dyspozytora Agencji Ochrony, - utrzymanie w stałej gotowości grupy interwencyjnej dysponującej pojazdem, której przeszkoleni członkowie patrolu dotrą do obiektu w możliwie jak najkrótszym czasie (max 10 min.) i podejmą działania mające na celu wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu i dobrom materialnym, - czynne działanie zmierzające do uniemożliwienia powstania szkód w chronionym obiekcie oraz ich minimalizacji w przypadku pożaru lub innych zdarzeń losowych, w tym powiadamianie Straży Pożarnej i Zamawiającego, - powiadamianie Zamawiającego i Policji o fakcie kradzieży lub dewastacji, - przekazywanie osobie wskazanej przez Zamawiającego informacji dotyczącej stanu obiektu. Uwaga: Ze względu na planowaną zmianę siedziby Spółki w roku 2014 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy w zakresie Zadania Nr 1. Zadanie Nr 2 - ochrona obiektu i przynależnego do obiektu terenu poprzez stałe czuwanie i przebywanie w wyznaczonym obiekcie i na jego terenie osób świadczących usługę ochrony, w godzinach 16:00÷07:00, - uniemożliwienie wstępu do ochranianego obiektu osobom postronnym, - zabezpieczenie i ochronę obiektu przed działaniem na jego terenie osób zakłócających ład i porządek publiczny, - czynne przeciwdziałanie kradzieży lub dewastacji mienia oraz powiadamianie Policji, Straży Miejskiej i Zamawiającego o fakcie kradzieży lub dewastacji, - czynne działanie zmierzające do uniemożliwienia powstania szkód w chronionym obiekcie oraz ich minimalizacji w przypadku pożaru lub innych zdarzeń losowych, w tym powiadamianie Straży Pożarnej i Zamawiającego, - przekazywanie osobie wskazanej przez Zamawiającego informacji dotyczącej stanu obiektu oraz wszelkich wykrytych awarii i usterek, - utrzymanie w stałej gotowości grupy interwencyjnej dysponującej pojazdem, której przeszkoleni członkowie patrolu dotrą do obiektu w możliwie jak najkrótszym czasie (max 10 min.) i podejmą działania mające na celu wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu i dobrom materialnym, - wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, porządku i ochrony mienia - zleconych przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego, np. kontrola przestrzegania przez mieszkańców budynku i inne osoby przebywające na terenie, obowiązujących przepisów porządkowych, przeciwpożarowych oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dodatkowo (prace wykonywane przez osobę świadczącą usługę ochrony lub innego pracownika wyznaczonego przez Wykonawcę): - zamiatanie ciągów komunikacyjnych, grabienie liści i usuwanie śmieci z trawników na terenie posesji w dni robocze, - odśnieżanie w okresie zimowym ciągów komunikacyjnych, posypywanie piaskiem w dni robocze, w dni wolne od pracy i świąteczne - jeśli wystąpi taka konieczność. Zadanie Nr 3 - całodobowa ochrona OBIEKTU, poprzez stałe czuwanie i przebywanie w wyznaczonym OBIEKCIE we wszystkie dni robocze, wolne od pracy i świąteczne osób świadczących usługę ochrony, - uniemożliwienie wstępu do ochranianego OBIEKTU osobom postronnym lub osobom bez stosownego upoważnienia wydanego przez Zamawiającego, - zabezpieczenie i ochronę OBIEKTU przed działaniem na jego terenie osób zakłócających ład i porządek publiczny, - czynne działanie zmierzające do uniemożliwienia powstania szkód w chronionym OBIEKCIE oraz ich minimalizacji w przypadku pożaru lub innych zdarzeń losowych, w tym powiadamianie Straży Pożarnej i Zamawiającego, - czynne przeciwdziałanie kradzieży lub dewastacji mienia oraz powiadamianie Policji, Straży Miejskiej i Zamawiającego o fakcie kradzieży lub dewastacji, - przekazywanie osobie wskazanej przez Zamawiającego informacji dotyczącej stanu OBIEKTU oraz wszelkich wykrytych awarii i usterek, - monitoring elektroniczny, - utrzymanie w stałej gotowości grupy interwencyjnej dysponującej pojazdem, której przeszkoleni członkowie dotrą do OBIEKTU w możliwie jak najkrótszym czasie (max 10 minut) i podejmą działania mające na celu wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu i dobrom materialnym, - dozór elektroniczny OBIEKTU poprzez nadajnik radiowy sprzężony z CMA Agencji Ochrony, - podgląd OBIEKTU telewizją przemysłową via Internet przez Dyspozytora Agencji Ochrony, - wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem na terenie OBIEKTU bezpieczeństwa, porządku i ochrony mienia - zleconych przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego, np. kontrola przestrzegania przez mieszkańców budynków socjalnych i inne osoby przebywające na terenie OBIEKTU obowiązujących przepisów porządkowych, przeciwpożarowych oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dodatkowo (prace wykonywane przez osobę świadczącą usługę ochrony lub innego pracownika wyznaczonego przez Wykonawcę): - zamiatanie ciągów komunikacyjnych i usuwanie śmieci z trawników na terenie posesji w dni robocze, - utrzymanie czystości wokół boksu śmietnika, - zgłaszanie Zamawiającemu potrzeby wywozu z posesji odpadów wielkogabarytowych (meble, urządzenia AGD, i inne) zalegających wokół boksu i w boksie śmietnika, - odśnieżanie w okresie zimowym ciągów komunikacyjnych, posypywanie piaskiem w dni robocze, - odśnieżanie w okresie zimowym ciągów komunikacyjnych, posypywanie piaskiem w dni wolne od pracy i świąteczne - jeśli wystąpi taka konieczność. Czynności dodatkowe stanowić będą niewielki procent w stosunku do czynności ochrony (czas niezbędny ~ max 120 minut w zależności od warunków atmosferycznych). Wykonawca bierze odpowiedzialność za należyte wykonanie czynności dodatkowych. Zaleca się przeprowadzenie wizji na obiektach celem prawidłowego przygotowania oferty. III. warunki realizacji: Wykonawca zapewni: - dozór elektroniczny poprzez nadajnik radiowy sprzężony z CMA Agencji Ochrony - dla Zadania Nr 1 i Zadania Nr 3, - podgląd telewizją przemysłową via Internet przez Dyspozytora Agencji Ochrony - dla Zadania Nr 1 i Zadania Nr 3, - niezbędną ilość przeszkolonych osób do ochrony, określoną w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, posiadających licencję ochrony fizycznej I-go i II-go stopnia - dla Zadania Nr 2 i Zadania Nr 3, - utrzymanie w stałej gotowości grupy interwencyjnej dysponującej pojazdem, reagującej maksymalnie w ciągu 10 minut od zaistnienia zdarzenia wymagającego interwencji - dla Zadania Nr 1, Zadania Nr 2 i Zadania Nr 3, - niezbędną ilość osób do utrzymania porządku i czystości na terenie posesji, określoną w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie - dla Zadania Nr 2 i Zadania Nr 3, - Regulamin Ochrony zaakceptowany przez Zamawiającego - dla Zadania Nr 1, Zadania Nr 2 i Zadania Nr 3. IV. Zamawiający zapewnia:- nieodpłatnie, pomieszczenie dla pracowników ochrony - dla Zadania Nr 2, - nieodpłatnie, pomieszczenie centrali monitoringu znajdujące się w budynku Noclegowni - dla Zadania Nr 3, - sprzęt potrzebny do prac porządkowych (miotła, grabie, szufla do odśnieżania) - dla Zadania Nr 2 i Zadania Nr 3, - worki foliowe na śmieci oraz ich wywóz z posesji - dla Zadania Nr 2 i Zadania Nr 3, - w okresie zimowym dostawę soli i piasku - dla Zadania Nr 2 i Zadania Nr 3..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 90.91.40.00-7, 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony czytelnie formularz oferty na druku lub wg druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2.oświadczenie o dysponowaniu grupą interwencyjną, której przeszkoleni członkowie patrolu dotrą do obiektów w możliwie jak najkrótszym czasie - maksymalnie 10 minut oraz zapewnieniu dozoru elektronicznego poprzez nadajnik radiowy sprzężony z CMA Agencji Ochrony i podglądu OBIEKTU TV przemysłową via Internet przez Dyspozytora Agencji Ochrony na druku lub wg druku stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) uprawniające osobę/ osoby do występowania w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: a) w przypadku zmiany podatku VAT. Zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT, b) w przypadku wystąpienia siły wyższej, która zaistniała niezależnie od woli stron. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu. Zmiana umowy będzie wymagała zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbm.bedzin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 09:45, miejsce: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16 - Sekretariat I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie