Będzin: Renowacja elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Będzinie: ul. Potockiego 5 - elewacja frontowa (zachodnia) oficyny lewej i frontowa (północna) oficyny tylnej, ul. Potockiego 7 - elewacja frontowa (północna) i elewacja tylna (wschodnia) oficyny lewej od strony patio Potockiego 5, ul. Potockiego 9 - elewacja frontowa (północna), tylna (południowa) i boczna (wschodnia) wraz z robotami towarzyszącymi oraz remontem bramy przejazdowej i klatki schodowej w budynku Potockiego 9.
Numer ogłoszenia: 70377 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. , ul. Krakowska 16, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 32 7295221, 7295162, faks 32 7295774.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Adm. samorządowej; Zarządzanie na zlecenie..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Będzinie: ul. Potockiego 5 - elewacja frontowa (zachodnia) oficyny lewej i frontowa (północna) oficyny tylnej, ul. Potockiego 7 - elewacja frontowa (północna) i elewacja tylna (wschodnia) oficyny lewej od strony patio Potockiego 5, ul. Potockiego 9 - elewacja frontowa (północna), tylna (południowa) i boczna (wschodnia) wraz z robotami towarzyszącymi oraz remontem bramy przejazdowej i klatki schodowej w budynku Potockiego 9..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotowe obiekty, to ciąg sąsiadujących ze sobą kamienic ustawionych w szeregu po jednej stronie ulicy Potockiego. Kamienice to stare obiekty zrealizowane w systemie tradycyjnym, murowanym z cegły ceramicznej. Zakres rzeczowy: Potockiego 5 - roboty przygotowawcze, polegające min. na naprawieniu uszkodzonych w murze cegieł, uzupełnieniu tynku, obsadzeniu kratek wentylacyjnych, wymianie opraw oświetlenia administracyjnego, wymiana drewnianych okien i drzwi balkonowych na stolarkę PCV 18,285m2, wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowe malowane proszkowo, szklone górą szkłem bezpiecznym P1, dół pełny jednoskrzydłowe 2,192m2, przygotowanie podłoża, dwukrotne gruntowanie, wyrównanie ścian styropianem grub. 5cm, sufitów balkonów styropianem grub. 3 cm, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego o strukturze baranek na ścianach 274,916m2, na sufitach 7,74m2, na ościeżach 22,765m2, montaż zadaszeń z płyt poliwęglanowych na konstrukcji stalowej o wym.120x150cm nad wejściami do klatek schodowych szt 2, malowanie krat i balustrad stalowych 10,828m2, wywóz i utylizacja gruzu. Potockiego 7 - roboty przygotowawcze, polegające min. na przemurowaniu pęknięć, naprawieniu uszkodzonych w murze cegieł, wykonaniu (wzmocnieniu) przesklepień otworów okiennych, uzupełnieniu tynku, wymianie opraw oświetlenia administracyjnego, demontaż drewnianych podestów balkonowych wraz z balustradami, demontaż belek stalowych, montaż nowych dostawnych podestów balkonowych opartych na płytach kompozytowych o wymiarach 1,20x2,20m wraz z balustradą ozdobną malowaną proszkowo - szt 2, montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej, powlekanej 10,832m2, wymiana drewnianych okien i drzwi balkonowych na stolarkę PCV 14,756 m2, przygotowanie podłoża, dwukrotne gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki ściana frontowa, wyrównanie ściany styropianem grub. 5cm elewacja wschodnia, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej o strukturze baranek z tynku silikonowego na ścianach 307,129m2, na ościeżach 17,735m2, wywóz i utylizacja gruzu. Potockiego 9 - naprawa pokrycia dachu papą termozgrzewalną 200,83m2, z przemurowaniem kominów i wymianą obróbek blacharskich, roboty przygotowawcze, polegające min. na przemurowaniu pęknięć, naprawieniu uszkodzonych w murze cegieł, uzupełnieniu tynku, wymianie opraw oświetlenia administracyjnego, obsadzeniu kratek wentylacyjnych, demontaż drewnianego podestu balkonowego wraz z balustradą, demontaż belek stalowych, montaż nowego dostawnego podestu balkonowego opartego na płycie kompozytowej o wymiarach 1,10x2,50m wraz z balustradą ozdobną malowaną proszkowo szt 1, montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej, powlekanej 15,169m2, wymiana drewnianych okien i drzwi balkonowych na stolarkę PCV 4,528 m2, wymiana witryn i drzwi stalowych na witryny i drzwi z kształtowników aluminiowych, malowanych proszkowo 7,904m2, przygotowanie podłoża, dwukrotne gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki ściana frontowa, wyrównanie ściany styropianem grub. 5cm - ściana tylna i boczna 153,418m2, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego o strukturze baranek na ścianach i ościeżach 272,503m2, przygotowanie podłoża, dwukrotne gruntowanie, wyrównanie ścian styropianem grub. 5cm 62,138m2, docieplenie sufitu bramy płytami z wełny lamelowej 27,438m2, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego na ścianach i silikatowo-silikonowego na suficie bramy przejazdowej 62.029m2 oraz tynków mozaikowych 28,83m2 lamperia, wywóz i utylizacja gruzu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.21.00-2, 45.44.30.00-4, 45.42.11.00-5, 45.44.21.00-8, 45.26.19.10-6, 45.43.10.00-7, 45.11.12.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 80.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.500,00 złotych (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony czytelnie formularz oferty na druku lub wg druku stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ (zaleca się zamieszczenie formularza jako pierwszą stronę oferty). 2. uproszczone kosztorysy ofertowe, sporządzone na każdy obiekt oddzielnie, zawierające zestawienia R, M i S. 3.dowód wniesienia wadium w kwocie 5.500,00 złotych (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset 00/100).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany: 1. terminu wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu zakończenia robót określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na: 1.1. siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu robót spowodowane przez osoby trzecie, 1.2. konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie stało się niezbędne do wykonania zamówienia. W takim przypadku Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wyliczenie należności za roboty zamienne lub dodatkowe nastąpi wg zasad określonych w § 3 ust 4 wzoru umowy - Załącznik Nr 10 do SIWZ. 2. wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku zmiany stawki VAT. Zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT. Zmiana umowy będzie wymagała zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbm.bedzin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2013 godzina 09:45, miejsce: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, Sekretariat I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie