Będzin: Wymiana okien i drzwi balkonowych drewnianych zespolonych i skrzynkowych na okna i drzwi PCV uchylno-rozwieralne w zasobach mieszkaniowych miasta Będzin, administrowanych i zarządzanych przez MZBM Sp. z o.o.
Numer ogłoszenia: 80389 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. , ul. Krakowska 16, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 32 7295221, 7295162, faks 32 7295774.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Adm. samorządowej; Zarządzanie na zlecenie..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana okien i drzwi balkonowych drewnianych zespolonych i skrzynkowych na okna i drzwi PCV uchylno-rozwieralne w zasobach mieszkaniowych miasta Będzin, administrowanych i zarządzanych przez MZBM Sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi PCV w ilości 128 szt (292,68m2). Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia obejmuje roboty wyszczególnione w przedmiarze robót (Załącznik nr 1) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 12) stanowiących integralną część SIWZ. 2. Zakres robót obejmuje: zabezpieczenie podłóg i mebli w pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty przed zniszczeniem i zabrudzeniem,- demontaż starej stolarki, wywiezienie na wysypisko, utylizacja odpadów, - dostawę do obiektów, montaż na kotwy i piankę okien i drzwi balkonowych PCV, - dostawę do obiektów i montaż listwy (profilu PCV) obniżającej ramiak górny ościeżnicy o 5cm w ilości określonej w Załączniku Nr 9 do SIWZ, przy oknach i drzwiach balkonowych nie posiadających nadproża (ramiak górny ościeżnicy bezpośrednio pod stropem),- wykucie parapetów wewnętrznych - (w ilości określonej w Załączniku Nr 9), - obsadzenie parapetów PCW białych - j.w., - montaż nawiewników ciśnieniowych - (w ilości określonej w Załączniku Nr 9), - wymianę zewnętrznych parapetów na parapety z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze brązowym, - wykonanie robót towarzyszących (tynki ościeży). 3. Wymagania dotyczące stolarki okiennej z PCV: - profile w kolorze białym, min. pięciokomorowe, - szklenie - szyby zespolone o współczynniku K = 1,1 W(m2*K), - okucia obwiedniowe z mikrowentylacją, - nawiewniki okienne ciśnieniowe o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane w górnej części okna, RAL w kolorze profili (tylko w pomieszczeniach ogrzewanych paliwem stałym). - podział stolarki, układ ramiaków i szprosów z zachowaniem aktualnego podziału oraz układu ramiaków i szprosów - dotyczy szczególnie stolarki aktualnie skrzynkowej, - szprosy poziome i pionowe imitujące podział stolarki o szerokości nie mniejszej niż 4cm. Warunki dodatkowe: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed przystąpieniem do zamówienia i produkcji stolarki będzie zobowiązany do szczegółowego sprawdzenia zgodności podanych wymiarów stolarki okiennej i drzwi balkonowych ze stanem faktycznym oraz układu ramiaków i szprosów oraz podziału stolarki. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość montażu okien jednoskrzydłowych jednorzędowych w miejsce okien aktualnie dwuskrzydłowych dwurzędowych skrzynkowych w przypadku, gdy:a/ szerokość okna nie większa niż 1,10m, b/ wysokość nie większa niż 1,80m, c/ układ ramiaków i szprosów zostanie zachowany..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.300,00 złotych (słownie złotych: dwa tysiące trzysta).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony czytelnie formularz oferty na druku lub wg druku stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ (zaleca się zamieszczenie formularza jako pierwszą stronę oferty) 2. szczegółowy kosztorys ofertowy 4. dowód wniesienia wadium w kwocie 2.300,00 złotych (słownie złotych: dwa tysiące trzysta). 5. gwarancję na wykonane roboty i kompletne okna, tj. profile, szyby, uszczelki, okucia - na okres 5 lat. (Uwaga: oferta, która nie będzie obejmowała 5-letniej gwarancji również na szyby i uszczelki zostanie odrzucona), 6. gwarancję na serwis - w ciągu 48 godzin.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany: 1. terminu wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu zakończenia robót określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na:1.1. siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu robót spowodowane przez osoby trzecie,1.2. konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie stało się niezbędne do wykonania zamówienia. W takim przypadku Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wyliczenie należności za roboty zamienne lub dodatkowe nastąpi wg zasad określonych w § 3 ust 4 wzoru umowy - Załącznik Nr 8 do SIWZ. 2. wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku zmiany stawki VAT. Zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT. Zmiana umowy będzie wymagała zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbm.bedzin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 09:45, miejsce: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, Sekretariat I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie