Będzin: Docieplenie elewacji tylnej oficyny tylnej oraz renowacja dwóch ścian oficyny prawej budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Modrzejewskiej 46 wraz z demontażem istniejących balkonów na elewacji frontowej budynku frontowego i montażem balkonów dostawnych.
Numer ogłoszenia: 98975 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. , ul. Krakowska 16, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 32 7295221, 7295162, faks 32 7295774.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spólka prawa prawa handlowego ze 100% udziałem Adm. samorz. Zarządzanie na zlecenie..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Docieplenie elewacji tylnej oficyny tylnej oraz renowacja dwóch ścian oficyny prawej budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Modrzejewskiej 46 wraz z demontażem istniejących balkonów na elewacji frontowej budynku frontowego i montażem balkonów dostawnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest docieplenie ściany tylnej oficyny tylnej oraz renowacja dwóch ścian oficyny prawej budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Modrzejewskiej 46 wraz z robotami towarzyszącymi oraz demontaż istniejących balkonów na elewacji frontowej budynku frontowego i montażem balkonów dostawnych. Budynki zrealizowane w systemie tradycyjnym, murowanym z cegły ceramicznej. Zakres rzeczowy: roboty przygotowawcze, polegające min. na przemurowaniu pęknięć, naprawieniu uszkodzonych w murze cegieł, uzupełnieniu tynku, wymianie opraw oświetlenia administracyjnego, obsadzeniu kratek wentylacyjnych, wymianie zadaszenia nad wejściem do piwnicy 8,37m2, przemurowaniu kominów ponad dachem oficyny tylnej 1,508m3, wymianie obróbek blacharskich 60,615m2, izolacji ścian piwnic płytami polistyrenowymi grub. 8cm 51,67m2, wykonaniu opaski z grysu 25,835m2, elewacja frontowa budynku frontowego - demontaż drewnianych podestów balkonowych wraz z balustradą, demontaż belek stalowych, montaż nowych dostawnych podestów balkonowych opartych na płycie kompozytowej o wymiarach 1,20x2,40m wraz z balustradą ozdobną malowaną proszkowo - szt 4, wymiana drewnianych okien na stolarkę PCV - 11,679m2, wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowe ocieplone, malowane proszkowo - 1,70m2, ocieplenie ścian styropianem grub. 12cm, wyrównanie ścian styropianem grub. 5cm, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego o strukturze baranek na ścianach i ościeżach - 772,108m2 ocieplenie ścian z przewodami kominowymi twardą wełną mineralną grub. 12cm, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo-silikonowego 173,594m2, wykonanie tynków mozaikowych 30,892m2, wykonanie instalacji odgromowej 75,0mb, wywóz i utylizacja gruzu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.21.00-2, 45.44.30.00-4, 45.42.10.00-4, 45.42.10.00-5, 45.31.23.10-3, 45.11.12.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 złotych (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony czytelnie formularz oferty na druku lub wg druku stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ (zaleca się zamieszczenie formularza jako pierwszą stronę oferty). 2. uproszczony kosztorys ofertowy, zawierający zestawienia R, M i S. 3. dowód wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany: 1. terminu wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu zakończenia robót określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na:1.1. siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu robót spowodowane przez osoby trzecie,1.2. konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie stało się niezbędne do wykonania zamówienia. W takim przypadku Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wyliczenie należności za roboty zamienne lub dodatkowe nastąpi wg zasad określonych w § 3 ust 4 wzoru umowy - Załącznik Nr 8 do SIWZ. 2. wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku zmiany stawki VAT. Zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT. Zmiana umowy będzie wymagała zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbm.bedzin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2013 godzina 09:45, miejsce: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, Sekretariat I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie