Będzin: Renowacja elewacji ścian budynku mieszkalnego z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą balkonów na balkony dostawne, renowacją bramy przejazdowej wraz z robotami towarzyszącymi. Lokalizacja: Będzin, ul. Plac 3 Maja 11.
Numer ogłoszenia: 109077 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. , ul. Krakowska 16, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 32 7295221, 7295162, faks 32 7295774.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spólka prawa prawa handlowego ze 100% udziałem Adm. samorz. Zarządzanie na zlecenie..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja elewacji ścian budynku mieszkalnego z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą balkonów na balkony dostawne, renowacją bramy przejazdowej wraz z robotami towarzyszącymi. Lokalizacja: Będzin, ul. Plac 3 Maja 11..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest renowacja ścian budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Plac 3 Maja 11 z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą balkonów (aktualnie podesty drewniane na belkach stalowych, balustrady stalowe) na balkony dostawne oparte na płytach kompozytowych z balustradą stalową malowaną proszkowo, renowacja sufitu i ścian bramy przejazdowej wraz z robotami towarzyszącymi. Zakres rzeczowy: roboty przygotowawcze, polegające min. na przemurowaniu pęknięć, naprawieniu uszkodzonych w murze cegieł, uzupełnieniu tynków, wymianie opraw oświetlenia administracyjnego, obsadzeniu kratek wentylacyjnych, wymianie obróbek blacharskich 20,96m2, wymianie rynien na rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej plastizolem 26,20mb, wymianie rur spustowych na rury z PCV - 54,0mb, demontaż drewnianych podestów balkonowych wraz z balustradą, demontaż belek stalowych, montaż nowych dostawnych podestów balkonowych opartych na płycie kompozytowej o wymiarach 2,30x1,10 - szt 2 i 5,60x1,0 z dwoma stopniami - szt 1, wraz z balustradą ozdobną malowaną proszkowo, wymiana drewnianych okien i drzwi balkonowych na stolarkę PCV - 16,287m2, wymiana witryny i drzwi stalowych na witrynę i drzwi z kształtowników aluminiowych, szklonych szkłem bezpiecznym P1 - 6,318m2, wymiana drzwi drewnianych, wejściowych do klatek schodowych na drzwi z kształtowników aluminiowych szklone szkłem bezpiecznym P1 - 4,86m2 i drzwi drewnianych na drzwi stalowe - 6,41m2, renowacja elewacji frontowej poprzez wykonanie warstwy zbrojącej oraz pozostałych elewacji uprzednio wyrównanych styropianem grub. 5cm, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego o strukturze baranek na ścianach i ościeżach - 335,51m2, wykonanie tynków mozaikowych 26,086m2, rnowacja sufitu i ścian bramy przejazdowej poprzez wykonanie sufitu podwieszonego z płyt G-K z dociepleniem wełną mineralną grub. 20cm - 28,574m2, wyrównaniu ścian styropianem grub. 5 cm z warstwą zbrojącą - 80,212m2, wykonaniu lamperii z tynku mozaikowego - 32,70m2, dwukrotnym malowaniu farbą emulsyjną sufitu i pozostałych ścian - 95,751m2, wymiana schodów wejściowych wraz z balustradkami - 0,474m3 z wykonaniem okładziny z płytek antypoślizgowych - 3,875m2, montaż balustrad ozdobnych - 2,80mb (elewacja frontowa) i balustrad prostych - 4,80mb (od podwórka), wymiana odcinka kanalizacji deszczowej - 5,50mb, montaż kręgu betonowego - 1 szt, wywóz i utylizacja gruzu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.21.00-2, 45.42.10.00-4, 45.42.10.00-5, 45.45.30.00-7, 45.11.12.20-6, 45.33.23.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 złotych (słownie złotych: trzy tysiące).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony czytelnie formularz oferty na druku lub wg druku stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ (zaleca się zamieszczenie formularza jako pierwszą stronę oferty). 2. uproszczony kosztorys ofertowy, zawierający zestawienia R,M i S. 3. dowód wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany: 1. terminu wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu zakończenia robót określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na: 1.1. siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu robót spowodowane przez osoby trzecie, 1.2. konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie stało się niezbędne do wykonania zamówienia. W takim przypadku Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wyliczenie należności za roboty zamienne lub dodatkowe nastąpi wg zasad określonych w § 3 ust 4 wzoru umowy - Załącznik Nr 8 do SIWZ. 2. wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku zmiany stawki VAT. Zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT. Zmiana umowy będzie wymagała zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbm.bedzin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2013 godzina 09:45, miejsce: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16 - Sekretariat I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie