Będzin: Renowacja ścian budynku frontowego z częściową wymianą stolarki okiennej, wymianą balkonów na balkony dostawne, renowacja ściany szczytowej i tylnej oficyny tylnej wraz z robotami towarzyszącymi. Lokalizacja: Budynek mieszkalny w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 42.
Numer ogłoszenia: 243114 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. , ul. Krakowska 16, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 32 7295221, 7295162, faks 32 7295774.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spólka prawa prawa handlowego ze 100% udziałem Adm. samorz. Zarządzanie na zlecenie..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja ścian budynku frontowego z częściową wymianą stolarki okiennej, wymianą balkonów na balkony dostawne, renowacja ściany szczytowej i tylnej oficyny tylnej wraz z robotami towarzyszącymi. Lokalizacja: Budynek mieszkalny w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 42..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: renowacja ściany frontowej budynku frontowego polegająca na wykonaniu warstwy zbrojącej (klej, siatka) i wyprawy elewacyjnej z cienkowarstwowego tynku akrylowego, wyrównanie pozostałych ścian budynku frontowego styropianem grub. 5cm z wykonaniem warstwy zbrojącej i wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego, wyrównanie ściany szczytowej i tylnej oficyny tylnej styropianem grub. 5cm i twardą wełną mineralną (ściany z przewodami kominowymi) z wykonaniem warstwy zbrojącej i wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego (ściany) i tynku silikatowo-silikonowego (ściany z przewodami kominowymi), częściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV, wymiana balkonów na balkony dostawne, renowacja sufitu i ścian bramy przejazdowej. Zakres rzeczowy: - roboty przygotowawcze, polegające min. na przemurowaniu pęknięć, naprawieniu uszkodzonych w murze cegieł, uzupełnieniu tynku, wymianie opraw oświetlenia administracyjnego, obsadzeniu kratek wentylacyjnych, wymianie obróbek blacharskich 95,35m2, przemurowanie kominów ponad dachem oficyny tylnej 1,441m3, - ściana frontowa budynku frontowego - demontaż podestów balkonowych wraz z balustradą, demontaż belek stalowych, montaż nowych dostawnych podestów balkonowych opartych na płycie kompozytowej o wymiarach 1,20x1,40m wraz z balustradą ozdobną malowaną proszkowo szt 2, o wymiarach 1,20x2,40m wraz z balustradą ozdobną malowaną proszkowo szt 2, elewacja od podwórza o wymiarach 1,20x2,60m wraz z balustradą ozdobną malowaną proszkowo szt 2, - wymiana drewnianych okien na stolarkę PCV 53,524m2, - wymiana drzwi drewnianych na drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną szklone szkłem bezpiecznym P1, malowane proszkowo 4,86 m2 i stalowe ocieplone, malowane proszkowo 3,16m2, - renowacja ściany frontowej budynku frontowego polegająca na wykonaniu warstwy zbrojącej (siatka, klej) z cienkowarstwową wyprawą elewacyjną z tynku akrylowego 360,921m2, renowacja pozostałych ścian poprzez wyrównanie styropianem grub. 5cm - 590,108m2, ościeży styropianem grub. 3cm 37,18m2 i dodatkowo ścian 60,135m2 z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego, wyrównanie ścian z przewodami kominowymi twardą wełną mineralną grub. 5cm 136,070m2 z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo-silikonowego, wykonanie tynków mozaikowych 90,308m2, - renowacja sufitu bramy poprzez przyklejenie płyt lamelowych wełny mineralnej grub. 20cm 37,307m2, wykonaniu warstwy zbrojącej i cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo-silikonowego 48,438m2, renowacja ścian poprzez przyklejenie płyt styropianowych grub. 5 cm 74,222m2, wykonanie warstwy zbrojącej i cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego i mozaikowego 136,188m2, - wywóz i utylizacja gruzu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.21.00-2, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.45.31.00-8, 45.11.12.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7.200,00 złotych (słownie złotych: siedem tysięcy dwieście).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony czytelnie formularz oferty na druku lub wg druku stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ (zaleca się zamieszczenie formularza jako pierwszą stronę oferty). 2. uproszczony kosztorys ofertowy, zawierający zestawienia R, M i S. 3. dowód wniesienia wadium w kwocie 7.200,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy dwieście).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany: 1. terminu wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu zakończenia robót określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na: 1.1. siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu robót spowodowane przez osoby trzecie, 1.2. konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie stało się niezbędne do wykonania zamówienia. W takim przypadku Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wyliczenie należności za roboty zamienne lub dodatkowe nastąpi wg zasad określonych w § 3 ust 4 wzoru umowy - Załącznik Nr 8 do SIWZ. 2. wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku zmiany stawki VAT. Zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT. Zmiana umowy będzie wymagała zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbm.bedzin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2013 godzina 09:45, miejsce: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16 - Sekretariat I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie