Będzin: Wymiana instalacji wody zimnej i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 60 wraz z wymianą przyłącza kanalizacji sanitarnej w podwórzu.
Numer ogłoszenia: 347072 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. , ul. Krakowska 16, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 32 7295221, 7295162, faks 32 7295774.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handl. ze 100% udziałem Adm.samorz.; Zarządzanie nieruchom. na zlecenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji wody zimnej i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 60 wraz z wymianą przyłącza kanalizacji sanitarnej w podwórzu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym, w skład którego wchodzą budynek główny i dwie oficyny. Budynek główny i oficyna I to budynki o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, oficyna II posiada 3 kondygnacje nadziemne z czego 1 kondygnację stanowią piwnice. Budynki wykonane na przełomie XIX i XX wieku metodą tradycyjną z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy drewniane, nad piwnicami i w klatkach schodowych ceglane, odcinkowe. Budynek główny jest dostępny bezpośrednio z chodnika poprzez wejście znajdujące się w bramie przejazdowej budynku. Również przez bramę dochodzi się do posesji, gdzie usytuowane są budynki oficyny I i II. Budynki wyposażone są w instalację wody zimnej i instalację kanalizacyjną. Usytuowanie pionów instalacji naniesiono na rzutach kondygnacji budynku (Załącznik Nr 10 do SIWZ). Nowo instalowane piony będą przebiegały w tych samych miejscach co demontowane piony instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Przyłącze kanalizacji sanitarnej naniesiono na plan sytuacyjny obiektów. Wymianie podlega przyłącze z rur kamionkowych na rury PCV oraz naprawa 1 szt studzienki kanalizacyjnej poprzez uzupełnienie cegieł, wymianę pokrywy nadstudziennej i włazu żeliwnego. Roboty związane z realizacją zamówienia będą prowadzone na czynnym obiekcie. Zakres rzeczowy: roboty demontażowe: pionów i podejść dopływowych instalacji wody zimnej z rur stalowych 132,80 mb, pionów i podejść odpływowych instalacji kanalizacyjnej z rur żeliwnych 141,40 mb, roboty montażowe: pionów i podejść dopływowych instalacji wody zimnej z rur PP 139,80 mb, pionów i podejść odpływowych instalacji kanalizacyjnej z rur PVC 149,40 mb, przyłącze kanalizacji sanitarnej: rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) 60,00 m2, wykop 116,00 m3, demontaż rurociągu kamionkowego fi 200 - 29,00 mb, kanał z rur PVC fi 200 - 29,00 mb, zasypanie wykopu 108,13 m3, nawierzchnia z płyt betonowych (trylinka odzysk) 60,00 m2, naprawa studzienki kanalizacyjnej 1 szt, wymiana pokrywy nadstudziennej 1 szt, wymiana włazu żeliwnego 1 szt, roboty towarzyszące (przebicia, zamurowania, itp.), wywóz gruzu i ziemi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.11.12.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony czytelnie formularz oferty na druku lub wg druku stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ (zaleca się zamieszczenie formularza jako pierwszą stronę oferty). 2. szczegółowy kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany: 1. terminu wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu zakończenia robót określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na:1.1. siłę wyższą, warunki atmosferyczne lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu robót spowodowane przez osoby trzecie, 1.2. konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie stało się niezbędne do wykonania zamówienia. W takim przypadku Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wyliczenie należności za roboty zamienne lub dodatkowe nastąpi wg zasad określonych w § 3 ust 4 wzoru umowy - Załącznik Nr 8 do SIWZ. 2. wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku zmiany stawki VAT. Zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT. Zmiana umowy będzie wymagała zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbm.bedzin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2013 godzina 09:45, miejsce: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, Sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie