Będzin: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni zlokalizowanych w Będzinie w budynkach: - Krakowska 16 (dla potrzeb centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym). - Sienkiewicza 31B (dla potrzeb centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym i ciepłej wody użytkowej w sezonie i poza sezonem grzewczym). - Sienkiewicza 31C (dla potrzeb centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym i ciepłej wody użytkowej w sezonie i poza sezonem grzewczym). Planowane zapotrzebowanie oleju opałowego w okresie trwania umowy ~ 60,00 m3
Numer ogłoszenia: 484676 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. , ul. Krakowska 16, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 32 7295221, 7295162, faks 32 7295774.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Adm. samorządowej; Zarządzanie na zlecenie..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni zlokalizowanych w Będzinie w budynkach: - Krakowska 16 (dla potrzeb centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym). - Sienkiewicza 31B (dla potrzeb centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym i ciepłej wody użytkowej w sezonie i poza sezonem grzewczym). - Sienkiewicza 31C (dla potrzeb centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym i ciepłej wody użytkowej w sezonie i poza sezonem grzewczym). Planowane zapotrzebowanie oleju opałowego w okresie trwania umowy ~ 60,00 m3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Charakterystyka przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych: Krakowska 16 (budynek administracyjny Spółki) oraz do dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 31 B i 31 C (budynki Sienkiewicza 31 B i 31 C usytuowane równolegle do siebie w bezpośrednim sąsiedztwie, Krakowska 16 - budynek oddalony od ww. budynków ~ 1 km). Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na podstawie postanowień zawartych w treści umowy, stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. Wymagane parametry lekkiego oleju opałowego wg PN-C-96024:2011; Gęstość w 150C, max - kg/m3 860; Wartość opałowa, min. - MJ/kg 42,6; Temperatura zapłonu, min. - 0C 56; Lepkość kinematyczna w 200C, max - mm2/s. 6; Skład frakcyjny: do temp. 2500C destyluje, max - %(v/v) 65, do temp. 3500C destyluje, min. - % (v/v) 85; Temperatura płynięcia, max - 0C -20; Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, max - %(m/m) 0,3; Zawartość siarki, max - %(m/m) 0,1; Zawartość wody, max - mg/kg 200; Zawartość zanieczyszczeń stałych, max - mg/kg 24; Pozostałość po spopieleniu, max - %(m/m) 0,01; Barwa czerwona. 3. Warunki realizacji dostawy: Realizacja dostawy wg potrzeb Zamawiającego. Jednorazowa dostawa oleju opałowego do kotłowni: (uwzględniając zapas oleju w beczkach): Krakowska 16 - 0,5÷2,0 m3 (pojemność zbiorników 2,5 m3); Sienkiewicza 31 B - 2,0÷4,0 m3 (pojemność zbiorników 5,0 m3); Sienkiewicza 31 C - 2,0÷3,0 m3 (pojemność zbiorników 4,0 m3), po uprzednim zamówieniu przesłanym faksem i uzgodnieniu terminu dostawy telefonicznie (dzień, planowana godzina dostawy). Jednorazowa dostawa oleju opałowego do kotłowni w ilości: 4,0÷8,0 m3, powyższe uwarunkowane jest dostawą oleju opałowego do dwóch lub trzech kotłowni równocześnie. W wyjątkowej sytuacji może wystąpić konieczność dostawy oleju opałowego tylko do jednej kotłowni w ilości ~ 1,0 m3. Ilość dostaw w roku, wynikająca z analizy dostaw z lat ubiegłych ~ 8. Dostawa oleju opałowego autocysterną Wykonawcy, wyposażoną w legalizowany, elektroniczny układ pomiarowy, pompę ssąco-tłoczącą i wąż spustowy. Odbiór ilościowy oleju opałowego i rozliczenie dostawy będzie dokonywane według wskazań legalizowanego urządzenia pomiarowego przy autocysternie, w temperaturze referencyjnej 150C. Możliwość dostawy każdą autocysterną, bez względu na jej gabaryty. Z uwagi na brak placu manewrowego przy Krakowskiej 16, autocysterna o dużych gabarytach będzie wymagała węża spustowego o długości minimum 20,0 mb. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli jakości dostarczonego oleju opałowego poprzez pobranie próbek z autocysterny Wykonawcy i oddanie ich do analizy zgodnie z normą PN-EN ISO 3170:2006, na koszt: Zamawiającego, w przypadku gdy jakość dostarczonego oleju opałowego będzie zgodna z wymaganiami dotyczącymi jakości przetworów naftowych określonymi w PN-C-96024:2011, Wykonawcy, w przypadku gdy jakość dostarczonego oleju opałowego będzie niezgodna z wymaganiami dotyczącymi jakości przetworów naftowych określonymi w PN-C-96024:2011. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany planowanej ilości dostawy oleju opałowego. Planowana ilość dostawy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia. Zamawiający, w dniu odbioru oleju opałowego przy każdorazowej dostawie, będzie składał Wykonawcy oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego, wynikające z ustawy z dnia 06.12.2008r. - o podatku akcyzowym. 4.Wymagany termin realizacji całego zamówienia: wg potrzeb Zamawiającego, od dnia zamówienia pierwszej dostawy zgłoszonej faksem, w ramach podpisanej umowy obowiązującej od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Wymagany termin jednorazowej dostawy: w ciągu 48 godzin licząc od dnia zamówienia przesłanego faksem. Termin dostawy każdorazowo uzgadniany telefonicznie w ślad za uprzednim zgłoszeniem zapotrzebowania. Dostawa oleju w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:00 ÷ 15:00. Przyjazd autocysterny w godzinach umożliwiających zakończenie dostawy najpóźniej o godzinie 15:00..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny wykonania zamówienia, w przypadku: 1. określonym w pkt 12, ppkt 12.3.a. SIWZ, tj. w przypadku zmiany ceny hurtowej 1m3 oleju opałowego - udokumentowana cena zmienna - bez konieczności zmiany umowy. 2. zmiany stawki VAT. Zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT i wymaga formy pisemnej -aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbm.bedzin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2013 godzina 09:45, miejsce: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16 - Sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie