Będzin: Renowacja elewacji budynku frontowego, mieszkalnego, wielorodzinnego, z częściową wymianą stolarki, wymianą balkonów na balkony systemowe, podwieszane do elewacji wraz z robotami towarzyszącymi. Lokalizacja: Będzin, ul. Modrzejowska 87.
Numer ogłoszenia: 174358 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. , ul. Krakowska 16, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 32 7295221, 7295162, faks 32 7295774.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Adm. samorządowej; zarządzanie na zlecenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja elewacji budynku frontowego, mieszkalnego, wielorodzinnego, z częściową wymianą stolarki, wymianą balkonów na balkony systemowe, podwieszane do elewacji wraz z robotami towarzyszącymi. Lokalizacja: Będzin, ul. Modrzejowska 87..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy: roboty przygotowawcze, polegające min. na odbiciu tynku, naprawieniu uszkodzonych w murze cegieł i powierzchni murów, przemurowaniu ciągłym pęknięć, uzupełnieniu i naprawie gzymsów, uzupełnieniu tynku, częściowej wymianie rur spustowych na rury PCV, uzupełnienie elementów ze styropianu utwardzonego (bonie, maszkarony, itp.), przygotowanie podłoża, gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego - 371,176 m2, wykonanie wyprawy elewacyjnej na cokole z tynku o wyglądzie piaskowca lub tynku mineralnego, strukturalnego mozaikowego - 15,342 m2, montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej, powlekanej - 24,903 m2, wymiana drewnianych okien na stolarkę PCV - 31,095 m2, demontaż istniejących, drewnianych podestów balkonowych opartych na belkach stalowych - 2 szt, montaż balkonów systemowych, podwieszanych do elewacji - 2 szt, przemurowanie kominów ponad dachem - 0,654 m3, z częściowym uzupełnieniem tynków, wykonaniem warstwy zbrojonej i tynku cienkowarstwowego na ściankach kominów, ocieplenie sufitu bramy przejazdowej wełną lamelową grub. 10cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - 28,884m2 oraz dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną elewacyjną - 63,40m2, wywóz i utylizacja gruzu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.21.00-2, 45.42.11.00-5, 45.45.30.00-7, 45.11.12.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 złotych (słownie złotych: trzy tysiące).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony czytelnie formularz oferty na druku lub wg druku stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ (zaleca się zamieszczenie formularza jako pierwszą stronę oferty). 2. szczegółowy kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o Załącznik Nr 1 - Przedmiar Robót. Brak wyceny którejkolwiek pozycji przedmiaru spowoduje odrzucenie oferty. 3. dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt. 8 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany: 1. terminu wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu zakończenia robót określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na: 1.1. okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, warunki atmosferyczne, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu robót spowodowane przez osoby trzecie, 1.2.konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie stało się niezbędne do wykonania zamówienia. W takim przypadku Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wyliczenie należności za roboty zamienne lub dodatkowe nastąpi wg zasad określonych w § 3 ust 4 wzoru umowy - Załącznik Nr 8 do SIWZ. 2. wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku zmiany stawki VAT. Zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT. Zmiana umowy będzie wymagała zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbm.bedzin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.; 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2014 godzina 09:45, miejsce: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.; 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, sekretariat - I piętro, pokój nr 16..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie