Będzin: Zadanie Nr 1: Renowacja i ocieplenie ścian oraz stropu nad przejazdem, wymiana stolarki, rozbiórka budynku gospodarczego - budynek mieszkalny przy ul. Joselewicza 8 w Będzinie. Zadanie Nr 2: Ocieplenie ścian budynku, remont dachów, remont budynków gospodarczych, remont balkonów oraz wymiana stolarki - budynek mieszkalny przy ul. Joselewicza 16 w Będzinie. Zadanie Nr 3: Renowacja, przebudowa i ocieplenie ścian zewnętrznych, remont balkonu i podestów, wymiana stolarki - budynek mieszkalny przy ul. Czeladzkiej 10 w Będzinie.
Numer ogłoszenia: 177724 - 2015; data zamieszczenia: 15.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. , ul. Krakowska 16, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 32 7295221, 7295162, faks 32 7295774.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Adm. samorządowej. Zarządzanie na zlecenie..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie Nr 1: Renowacja i ocieplenie ścian oraz stropu nad przejazdem, wymiana stolarki, rozbiórka budynku gospodarczego - budynek mieszkalny przy ul. Joselewicza 8 w Będzinie. Zadanie Nr 2: Ocieplenie ścian budynku, remont dachów, remont budynków gospodarczych, remont balkonów oraz wymiana stolarki - budynek mieszkalny przy ul. Joselewicza 16 w Będzinie. Zadanie Nr 3: Renowacja, przebudowa i ocieplenie ścian zewnętrznych, remont balkonu i podestów, wymiana stolarki - budynek mieszkalny przy ul. Czeladzkiej 10 w Będzinie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 1: roboty przygotowawcze, polegające min. na odbiciu tynku, naprawieniu uszkodzonych w murze cegieł i powierzchni murów, przemurowaniu ciągłym pęknięć, skuciu gzymsów, cokołów, parapetów i pozostałości obramowań okiennych na elewacji, uzupełnieniu tynku, wymianie obróbek, rynien i rur spustowych, demontażu konstrukcji wsporczych, rozbiórka budynku gospodarczego (komórki) mieszczącego się na placu, rozbiórka ściany zewnętrznej na placu przy przejeździe (pozostałość rozebranego budynku), ocieplenie stropu nad przejazdem (sufit podwieszony z izolacją termiczną w postaci mat z wełny mineralnej grub. 2x10cm, płyty gipsowe, tynk krzemianowo-silikonowy), przygotowanie podłoża, gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego, (elewacja wschodnia), przygotowanie podłoża, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 12cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego (elewacja północna, elewacja zachodnia, elewacja wschodnia od podwórza, elewacja południowa), dostawa i montaż profili elewacyjnych ze styropianu (gzymsy, obramowania okien), częściowa wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV i stolarki drzwiowej na stalową, remont piwnic i klatki schodowej (roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, itp.), rozbiórka nawierzchni betonowej przejazdu i placu, wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej, wywóz i utylizacja gruzu. Zadanie Nr 2: roboty przygotowawcze, polegające min. na odbiciu tynku, naprawieniu uszkodzonych w murze cegieł i powierzchni murów, przemurowaniu ciągłym pęknięć, uzupełnieniu tynku, wymianie obróbek, rynien i rur spustowych, uzupełnieniu gzymsów, uzupełnieniu ścian, ocieplenie stropu nad przejazdem (izolacja termiczna w postaci mat z wełny mineralnej grub. 2x10cm, tynk krzemianowo-silikonowy), przygotowanie podłoża, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 12cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego na wszystkich elewacjach oraz wełną mineralną twardą grub. 12 cm na pasach kominowych (elewacja wschodnia) z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku krzemianowo-silikonowego, przygotowanie podłoża, gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego, (pomieszczenia gospodarcze), częściowa wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV i stolarki drzwiowej na stalową, wymiana balkonów na balkony systemowe, stalowe, podwieszane - podest z płyty kompozytowej, barierka stalowa wys. min. 1,10m malowana proszkowo, naprawa dachów: oficyn budynku - krycie papą termozgrzewalną na istniejącym pokryciu, przybudówki - ocieplenie styropapą , krycie papą termozgrzewalną, budynków gospodarczych - rozbiórka pokrycia z papy i blachy trapezowej, wymiana deskowania dachu na deskowanie z płyt OSB grub. 22mm, pokrycie papą termozgrzewalną, rozbiórka nawierzchni betonowej przejazdu, placu i chodnika wzdłuż budynków gospodarczych, wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej, wywóz i utylizacja gruzu. Zadanie Nr 3: roboty przygotowawcze, polegające min. na odbiciu tynku, naprawieniu uszkodzonych w murze cegieł i powierzchni murów, przemurowaniu ciągłym pęknięć, uzupełnieniu tynku, wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, przygotowanie podłoża, gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego (elewacja południowa i zachodnia), przygotowanie podłoża, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 12cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego (elewacja północna, wschodnia, ściany atrium), częściowa wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV i stolarki drzwiowej na stalową, wymiana balkonu na balkon systemowy, stalowy, podwieszany - podest z płyty kompozytowej, barierka stalowa wys. min. 1,10m malowana proszkowo, oraz podestu w atrium na podest z płyty kompozytowej z barierką j.w., ocieplenie ścian fundamentowych na głębokość 2,0m, styropianem FUNDAMENT grub. 12cm., z izolacją folią kubełkową, wykonanie opaski z białego żwiru (elewacja wschodnia i częściowo południowa), wywóz i utylizacja gruzu..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.21.00-2, 45.42.10.00-4, 45.42.10.00-5, 45.44.30.00-4, 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.19.10-6, 45.23.32.00-1, 45.11.12.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: dla Zadania Nr 1 w kwocie 6 000,00 zł, (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100), dla Zadania Nr 2 w kwocie 7 400,00 zł, (słownie złotych: siedem tysięcy czterysta 00/100), dla Zadania Nr 3 w kwocie 4 000,00 zł, (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony czytelnie formularz oferty na druku lub wg druku - Załącznik nr 4 do SIWZ; 2. szczegółowy kosztorys ofertowy dla Zadania Nr 1 i/lub Zadania Nr 2 i/lub Zadania Nr 3; 3. pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z rejestru lub ewidencji; 4. dowód wniesienia wadium: dla Zadania Nr 1 w kwocie 6 000,00 zł, (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100), dla Zadania Nr 2 w kwocie 7 400,00 zł, (słownie złotych: siedem tysięcy czterysta 00/100), dla Zadania Nr 3 w kwocie 4 000,00 zł, (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. terminu wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu zakończenia robót określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na: 1.1. okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu robót spowodowane przez osoby trzecie, 1.2. konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie stało się niezbędne do wykonania zamówienia. W takim przypadku Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wyliczenie należności za roboty zamienne lub dodatkowe nastąpi wg zasad określonych w § 3 ust 4 wzoru umowy - Załącznik nr 10 do SIWZ. 1.3. warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót - potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 1.4. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, tj. przeszkód technicznych niezależnych od Wykonawcy, działania siły wyższej (np. pożaru, powodzi, gradobicia, strajku, itp.), przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 2. wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku zmiany stawki VAT. Zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT. Zmiana umowy będzie wymagała zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbm.bedzin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2015 godzina 09:45, miejsce: Miejski zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, Sekretariat I piętro, pokój nr 16..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1 Renowacja części elewacji wschodniej, południowej i północnej (brama), ocieplenie oraz przebudowa pozostałych ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropu nad przejazdem, wymiana części stolarki zewnętrznej, rozbiórka budynku gospodarczego. Lokalizacja: budynek mieszkalny przy ul. Joselewicza 8 w Będzinie..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2 Ocieplenie i przebudowa ścian zewnętrznych budynku frontowego i oficyn, remont dachów, remont i przebudowa budynków gospodarczych, remont balkonów oraz wymiana części stolarki zewnętrznej. Lokalizacja: budynek mieszkalny przy ul. Joselewicza 16 w Będzinie..


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie Nr 3: Renowacja ściany południowej, renowacja i przebudowa ściany zachodniej, ocieplenie i przebudowa pozostałych ścian zewnętrznych, remont balkonu i podestów oraz wymiana części stolarki zewnętrznej. Lokalizacja: budynek mieszkalny przy ul. Czeladzkiej 10 w Będzinie..