Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.mzbm.bedzin.pl

Ogłoszenie nr 76929 - 2017 z dnia 2017-04-28 r.
Będzin: Termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 10.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 10
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 27750841300000, ul. ul. Krakowska  16, 42500   Będzin, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 7295221, 7295162, e-mail zamowienia.publiczne@mzbm.bedzin.pl, faks 327 295 774.
Adres strony internetowej (URL): www.mzbm.bedzin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Administracji samorządowej; Zarządzanie na zlecenie.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.mzbm.bedzin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.mzbm.bedzin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, pokój nr 16 (sekretariat) lub przesłać na adres Zamawiająego
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:
Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.; 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 10.
Numer referencyjny: Nr sprawy: ZP-1A/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje:Ocieplenie ścian i stropodachu budynku wraz z robotami towarzyszącymi, montaż platformy (windy) wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, przebudowa wejścia do budynku na elewacji frontowej (elewacja północno-zachodnia) wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. Zakres robót obejmuje: przebudowę elewacji polegającą na zlikwidowaniu luksferów na elewacji frontowej, przebudowę elewacji polegającą na zamurowaniu otworów okiennych piwnicy i osadzeniu w ich miejsce kratek wentylacyjnych,przebudowę elewacji polegającą na zmniejszeniu oraz całkowitym zamurowaniu wskazanych w dokumentacji otworów okiennych,przebudowę elewacji polegającą na zamurowaniu części cofnięcia w elewacji,ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,ocieplenie stropodachu,ocieplenie nadbudówki, poodwyższenie attyki – roboty związane z ociepleniem stropodachu, podwyższenie kominów – roboty związane z ociepleniem stropodachu, ocieplenie stropu od spodu nad wejściami do lokali usługowych na elewacji północno- wschodniej,wymianę stolarki okiennej, wymianę ślusarki drzwiowej wejściowej, wykonanie opaski wokół budynku, montaż krat okiennych, montaż daszków systemowych,wymiana oświetlenia zewnętrznego, montaż wewnętrznej platformy (windy) dla osób niepełnosprawnych - platforma pionowa o napędzie hydraulicznym: wysokość podnoszenia od poziomu posadzki parteru do poziomu I pietra ok. 3,60m, udźwig min. 400kg, platforma w konstrukcji samonośnej przeszklonej, min. wymiar platformy 1100mm x 1400mm (głębokość - szerokość), wymiary drzwi 2000mm x 900mm, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, montaż nowych balustrad schodowych,remont balustrad,remont schodów na elewacji frontowej (północno-zachodniej), polegający na skuciu istniejących warstw posadzkowych i wykonaniu nowej nawierzchni z granitu płukanego, Wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania: demontaż istniejących instalacji centralnego ogrzewania wraz z urządzeniami grzewczymi, montaż instalacji centralnego ogrzewania, zabudowa grzejników płytowych, montaż armatury odcinającej i regulacyjnej przygrzejnikowe, zabudowa armatury regulacyjnej i odcinającej na poszczególnych obiegach grzewczych, izolacji termicznych na rurociągach grzewczych, wykonanie robót budowlanych bezpośrednio związanych z instalacją grzewczą, przeprowadzenie prób szczelności instalacji grzewczej, płukanie instalacji centralnego ogrzewania przed uruchomieniem wodą z sieci wodociągowej,przeprowadzenie próbnego rozruchu instalacji grzewczej na gorąco i regulacja instalacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary stanowiące załączniki do SIWZ:odpowiednio Załącznik nr 8 (dokumentacja projektowa), Załącznik nr 9 (STWiOR) oraz Załącznik nr 10 (przedmiary robót).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45321000-3, 45421000-4, 45262100-2, 45443000-4, 45331100-7, 45111200-0, 45262300-4, 45223100-7, 45233200-1, 45313100-5, 45111220-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/07/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca: 1.wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie ocieplenia budynku łącznie z wymianą stolarki zewnętrznej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto każda oraz w zakresie realizacji wewnętrznych instalacji c.o., dwie roboty o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto każda. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN , Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP – Tabela średnich kursów walut obcych – na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2.wykaże, że dysponuje lub celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobami, posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uwaga: Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U, z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszonymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.2016 poz. 1725) lub spełniającymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), tj. osobami, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającymi wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami będzie wymagany na wezwanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystnijsza dla potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art 25 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, dokument ten jest wymagany od każdego z Wykonawców wspólnie składających ofertę lub od każdego podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 7.2.3. SIWZ: a) wykaz robót budowlanych, o których mowa w pkt. 7.2.3.1. SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym mowa wyżej musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – doświadczenie nie sumuje się. 2. wykaz osób, o których mowa w pkt. 7.2.3.2. SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2.kosztorysy ofertowe opracowane przez Wykonawcę zgodnie z pkt 18.4. i 18.5. SIWZ; 3.w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 4.pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, 5. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 10.3. SIWZ, jeżeli dotyczy. 6.dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 950,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 00/100) Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto: Nr 82 1560 1010 0000 9010 0006 2189 GETIN BANK O/Będzin z dopiskiem: Wadium na Zadanie „Termomodernizacja – Zwycięstwa 10”. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio wraz z ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena50.00
termin realizacji20.00
okres gwarancji20.00
kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy 10.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej oferty brutto.

Informacje dodatkowe:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie: a)weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; b)przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c)przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: konto Nr 82 1560 1010 0000 9010 0006 2189 GETIN BANK O/Będzin z dopiskiem: zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie „Termomodernizacja – Zwycięstwa 10 w Będzinie”. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy dostarczyć do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądzu Zamawiający wyda (prześle) Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 21.3.SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia; Kwota, o której mowa w punkcie 21.10.2.SIWZ zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu winno posiadać ważność z okresem co najmniej 30 dni dłuższym licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu, na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, winno posiadać ważność na okres minimum 15 dni dłuższy niż okres jaki obejmuje rękojmia za wady. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć termin ważności dokumentu gwarancyjnego należytego zabezpieczenia umowy na okres obejmujący zmieniony okres realizacji umowy najpóźniej w dniu podpisania aneksu. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w pkt. 21.14. SIWZ następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądzu, zawierało postanowienia o obowiązku wypłaty świadczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia zgodnie z warunkami SIWZ oraz zawartej umowy, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela, a także postanowienie o obowiązku wypłaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w zakresie: 1.ceny na skutek: a)ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (stawki VAT), o ile okoliczność ta powoduje konieczność zmiany ceny, przy czym cena netto nie podlega zmianie; b) odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy na wskutek okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć i w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót zaniechanych ustalonych na podstawie kosztorysu robót zaniechanych ustalonego wg cen jednostkowych określonych w załączonych do oferty kosztorysach ofertowych; c)zmiany sposobu wykonania zamówienia na skutek wprowadzenia robót zamiennych w związku z wystąpieniem wad istotnych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót; w takim przypadku wynagrodzenie zostanie skorygowane według wartości robót zamiennych w uwzględnieniem robót zaniechanych. Wartość robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych określonych w załączonym do oferty kosztorysie ofertowym, a w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć wg kosztorysu ofertowego (brak danej pozycji kosztorysowej) należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o ceny przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie), a podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR); 2.terminu realizacji umowy na skutek: a)przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych; b)konieczności zmian dokumentacji projektowej, zaniechania wykonania części robót oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. koniecznością zaspokojenia oczekiwań osób trzecich, zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego; c)przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy; d)przestojów lub opóźnień spowodowanych warunkami atmosferycznymi, przy czym Wykonawca będzie zobowiązany do uzasadnienia przyczyn tych przestojów i opóźnień wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru. 3.osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego; zmiana nie wymaga aneksu;4.sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a)pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, b)pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzeniu czasu realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 5.sposobu spełnienia świadczenia stron na wskutek zmiany dokumentacji projektowej związanej z realizacją niezbędnych robót dodatkowych lub zamiennych, nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub zaniechania wykonywania części robót, a które to roboty stały się niezbędne (lub zbędne) w związku z wadą istotną dokumentacji projektowej – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczeń stron; zmiany w tym zakresie będą dokonane zgodnie z projektem zamiennym (dokumentacją zamienną); 6.wprowadzenie, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, z uwzględnieniem zapisów SIWZ. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem pkt 3.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22/05/2017, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: